Dynasty tietopalvelu Haku RSS Muhoksen kunta

RSS-linkki

http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/46

EHDOTUS POHJOIS-POHJANMAAN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI SEKÄ TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMIEN JA YMPÄRISTÖSELOSTUKSEN VALMISTELU

1 Tausta
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Pohjanmaan alueella. Arvioinnin pe-rusteella ELY-keskus ehdottaa merkittäviksi tulvariskialueiksi kolmea aluetta: Alavieska- Ylivieska (Kalajoki), Pyhäjoen alaosa (Pyhäjoki) sekä Pudasjärven taajama (Iijoki). Näistä Pyhäjoen alaosa on vuoden 2011 jälkeen uusi ehdotettava merkittävä tulvariskialue.


ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liittojen ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat vuoden 2019 loppuun mennessä sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee Pohjois-Pohjanmaan vesistötulvia sekä merenrannikon tulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.


Ehdotuksen lisäksi tulvariskien hallinnan suunnittelua ja ympäristöselostuksen valmistelua sekä suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".


Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005). Lain mukaan tulvariskien alustava arviointi on tehtävä vuoden 2018 aikana.


Ehdotettavien merkittävien tulvariskialueiden lisäksi ELY-keskus on tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistanut muita tulvariskialueita, joilla vesistötulvasta ei kuitenkaan arvioida aiheutuvan edellä mainittuja yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Alueiden ei ole katsottu olevan merkittäviä tulvariskialueita. Näillä alueilla ELY-keskus huolehtii tarpeen mukaan muusta suunnittelusta tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.


2 Nähtävillä olevat asiakirjat
Pohjois-Pohjanmaata koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirja tulvariskien hallinnan suunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta sekä suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Pohjois-Pohjanmaan kunnissa (liite 1) sekä osoitteessa
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin> Tulvariskien hallinta > Merkittävät tulvariskialueet ja tul-variskien alustavan arvioinnin raportit > alueellista tietoa, valitse ELY-keskus.


Tämän kuulutuksen lisäksi seuraavat tausta-asiakirjat ovat nähtävänä osoitteessa
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu): 2 (4) POPELY/2471/2017
 
- Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan tulvariskialueiksi
- Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen


Kuulutuksesta julkaistaan ilmoitus seuraavissa lehdissä: Iijokiseutu, Kalajokilaakso, Ka-leva, Koillissanomat, Pyhäjokiseutu, Raahen seutu, Rantapohja ja Siikajokilaakso.


3 Mielipiteiden esittäminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämi-sestä sekä tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisesta ja siihen liittyvän ympäris-töselostuksen valmistelusta lausuntopalvelu.fi -sivun kautta, kirjallisesti tai sähköisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Pohjois-Poh-janmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu. Sähköpostiosoite on kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Lausunnon antaminen lausuntopalvelu.fi -si-vun kautta edellyttää käyttäjäksi rekisteröitymistä järjestelmän käyttäjäksi. Käyttöohjeet löytyvät linkistä avautuvan verkkosivun alareunasta.

Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
- Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille ve-sistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia?
- Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointi-tekijöistä?
- Mitä näkökulmia tulisi ottaa tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa? Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?

4 Lisätiedot
Lisätietoja antavat
vesitalousasiantuntija Heli Harjula,

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 038 434
vesitalousasiantuntija Velipekka Latvala,

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 038 365 ja
johtava vesitalousasiantuntija Olli Utriainen,

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 038 430

Oulussa 4. huhtikuuta 2018
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuulutus kokonaisuudessaan liitteenä

Lähettäjä: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu: 05.04.2018 11.31


Liitteet
  KUULUTUS_POPELY (1)